• ul. Aleje Jerozolimskie 99 lok. 18, Warszawa
 • +48 723 222 275
 • biuro@w2l.pl

About Us Version 2

Home Restrukturyzacja

Restrukturyzacja firm Warszawa

Separator

Prawo restrukturyzacyjne zawiera rozwiązania pozwalające na zawarcie układu z wierzycielami przez dłużnika niewypłacalnego albo zagrożonego niewypłacalnością. Przewidziane w ustawie procedury – postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne – mają wspólny cel, jakim jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, jednak różnią się m.in. stopniem ochrony przed egzekucją udzielaną na czas trwania postępowania oraz sposobem nadzoru nad przedsiębiorstwem w trakcie procesu restrukturyzacji. Wybór właściwej ścieżki postępowania jest pierwszym, często kluczowym, krokiem na drodze do osiągnięcia celu – skutecznej restrukturyzacji.

Odpowiednia reakcja na pierwsze symptomy niewypłacalności może pozwolić na uratowanie przedsiębiorstwa, po wdrożeniu środków restrukturyzacyjnych opracowanych przy udziale profesjonalnych doradców.

 Zakres naszych usług obejmuje:

 • analizę sytuacji prawnej oraz ekonomicznej klienta przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu procedury restrukturyzacyjnej,
 • wybór optymalnej procedury restrukturyzacyjnej z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych oraz ekonomicznych,
 • wsparcie na etapie przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego, łącznie z pozyskaniem zgody wierzycieli na wybór wskazanego nadzorcy sądowego albo zarządcy, a także pomoc prawną przy pozyskiwaniu i kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku,
 • koordynowanie procesu zbierania głosów w postępowaniu o zatwierdzenie układu (oraz uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym),
 • doradztwo podczas pracy nad planem restrukturyzacyjnym oraz propozycjami układowymi, a także opiniowanie tych elementów postępowania sporządzanych przez nadzorców oraz zarządców,
 • negocjowanie warunków układu z wierzycielami, a także negocjowanie umów restrukturyzacyjnych oraz porozumień z wierzycielami posiadającymi roszczenia nieobjęte układem (m.in. zabezpieczone na majątku dłużnika),
 • reprezentację przed sądem restrukturyzacyjnym, sędzią-komisarzem, pozasądowymi organami postępowania (tymczasowym nadzorcą sądowym, nadzorcą sądowym, zarządcą), a także podczas posiedzeń rady wierzycieli,
 • bieżące działania zmierzające do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania oraz realizacji interesu klienta w danym postępowaniu poprzez sporządzanie pism procesowych, środków zaskarżenia, odpowiedzi na wezwania sądu oraz nadzorcy sądowego albo zarządcy, a także reagowanie na działania organów postępowania,
 • opiniowanie zasadności zawierania kontraktów z dłużnikami podczas postępowania restrukturyzacyjnego, z uwzględnieniem interesów reprezentowanej strony,
 • opracowanie alternatywnego scenariusza postępowania w przypadku niepowodzenia procesu restrukturyzacji (opracowanie uproszczonego wniosku upadłościowego),
 • sporządzanie opinii z zakresu prawa restrukturyzacyjnego.

Uproszczona restrukturyzacja

Wybuch epidemii COVID-19 wymusił na ustawodawcy wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na uniknięcie ogłoszenia upadłości po przeprowadzeniu specjalnej, uproszczonej procedury restrukturyzacyjnej. Przepisy, które wprowadziły do naszego systemu prawnego uproszczoną restrukturyzację pozwalają na wdrożenie procedury tylko do 30 czerwca 2021 r.

Uproszczona restrukturyzacja opiera się na konstrukcji postępowania o zatwierdzenie układu (jednej z czterech „podstawowych” procedur). Zapewnia jednak znacznie szerszą ochronę przed egzekucją oraz jest ograniczona czasowo – postępowanie zostaje umorzone, jeżeli w ciągu czterech miesięcy od publikacji stosownego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie zostanie złożony wniosek o zatwierdzenie układu.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa klienta oraz dopuszczalności wdrożenia uproszczonej restrukturyzacji w danym przypadku,
 • pełnienie funkcji nadzorcy ukłau,
 • podjęcie czynności niezbędnych do rozpoczęcia procedury – zawarcie umowy z nadzorcą układu, wyznaczenie dnia układowego, złożenie stosownego wniosku o publikację obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • wsparcie w toku negocjacji warunków układu z wierzycielami,
 • koordynowanie procesu zbierania głosów oraz weryfikację wyniku głosowania nad układem w uproszczonej procedurze,
 • sporządzenie wniosku o zatwierdzenie przyjętego układu oraz pomoc prawną podczas kompletowania niezbędnych danych oraz dokumentów,
 • opracowanie scenariusza działania na wypadek niepowodzenia uproszczonej restrukturyzacji (złożenie uproszczonego wniosku sanacyjnego albo upadłościowego),
 • kontrolę wykonywania układu przez klienta po jego zatwierdzeniu przez sąd. 

Kontakt z doradcą