• ul. Aleje Jerozolimskie 99 lok. 18, Warszawa
 • +48 723 222 275
 • biuro@w2l.pl

About Us Version 2

Home Upadłość

Upadłość firm Warszawa

Separator

Utrata zdolności do zapłaty długów dotyka dłużnika, łącznie z kadrą menadżerską, a także jego kontrahentów oraz pracowników niezależnie od przyczyn powstania problemów finansowych. Zaistnienie stanu niewypłacalności to dla przedsiębiorcy wyzwanie na licznych płaszczyznach. Poza odpowiednią komunikacją z wierzycielami czy pracownikami konieczne jest wykonanie obowiązków, które przepisy prawa wiążą z zaistnieniem stanu niewypłacalności – na czele ze złożeniem wniosku upadłościowego we właściwym czasie, co ma znaczenie zwłaszcza dla potencjalnej odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Uprawnienie do złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przysługuje również wierzycielom, dla których zainicjowanie procedury upadłościowym może być drogą do zaspokojenia swoich roszczeń. Złożenie takiego wniosku wymaga przede wszystkim uprawdopodobnienia własnej wierzytelności.

Samo postępowanie upadłościowe skonstruowane jest w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu zaspokoić roszczenia wierzycieli upadłego. Realizacja tego celu wymaga odebrania upadłemu zarządu jego majątkiem, który razem z całą dokumentacją, po ogłoszeniu upadłości zostaje wydany syndykowi wyznaczonemu przez sąd. Zadaniem syndyka jest sprzedaż majątku upadłego oraz podział uzyskanych sum pomiędzy wierzycieli. Jest to wieloetapowa procedura, a interesy uczestników postępowania często są sprzeczne, co dodatkowo uzasadnia konieczność korzystania ze wsparcia profesjonalistów.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • badanie sytuacji finansowej klienta na podstawie dokumentów finansowych, z uwzględnieniem struktury zadłużenia, struktury właścicielskiej oraz sytuacji majątkowej – czyli badanie przesłanek niewypłacalności,
 • ocenę możliwości przeprowadzenia postępowania upadłościowego, czyli analizę sytuacji klienta w świetle tzw. negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości, a także rekomendację postępowania w razie ich zidentyfikowania,
 • analizę czynności klienta dotyczących jego majątku, a dokonanych przed złożeniem wniosku upadłościowego, takich jak sprzedaż, darowizna, spłata długów itp., oraz ocenę wpływu tych czynności na przebieg przyszłej upadłości,
 • ustalenie terminu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • wdrożenie środków ochrony przeciwegzekucyjnej na etapie poprzedzającym złożenie wniosku upadłościowego w granicach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności złożenie wniosków o zabezpieczenie majątku, zawieszenie egzekucji i uchylenie zajęć rachunków bankowych,
 • opracowanie wniosku upadłościowego, łącznie ze wsparciem przy pracy nad wszystkimi załącznikami wymaganymi przez ustawę oraz pomocą prawną przy kompletowaniu niezbędnych dokumentów,
 • reprezentację przed sądem upadłościowym, sędzią-komisarzem, pozasądowymi organami postępowania (tymczasowym nadzorcą sądowy, zarządcą przymusowym, syndykiem) na wszystkich etapach – w postepowaniu o ogłoszenie upadłości oraz właściwym postępowaniu upadłościowym, a także podczas posiedzeń rady wierzycieli,
 • kontrolę czynności dokonywanych przez syndyka w toku postępowania (terminowość i tempo działania, lista wierzytelności, plany podziału) oraz sporządzanie środków zaskarżenia w przypadkach przewidzianych w ustawie,
 • zgłaszanie wierzytelności dla wierzycieli upadłego w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego, a także zaskarżanie listy wierzytelności sporządzonej przez syndyka,
 • opracowanie pism procesowych oraz środków zaskarżenia w toku postępowania upadłościowego,
 • przygotowanie wniosku upadłościowego pochodzącego od wierzyciela, a także wsparcie prawne w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sprawozdania z czynności tymczasowego nadzorcy sądowego,
 • weryfikację możliwości oddłużenia indywidualnego przedsiębiorcy na zasadach zbliżonych do niewypłacalnego konsumenta, a także sporządzenie stosownego wniosku i pomoc prawną podczas kompletowania dokumentów (dowodów),
 • wsparcie dłużników w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłościowego przez wierzycieli (albo podmioty nieposiadające takiego statusu), zakładów ubezpieczeń,
 • kompleksowe doradztwo w postępowaniach odrębnych, tj. w upadłości deweloperskiej (zarówno po stronie dewelopera, jak również jego wierzycieli – w tym nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych), upadłości banków, spółdzielczych kas oszczędnościowych,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego.

Przygotowana likwidacja

Przygotowania likwidacja (tzw. „pre-pack”) to procedura pozwalająca na usprawnienie postępowania upadłościowego oraz zwiększenie szansy na przynajmniej częściowe zaspokojenie wierzycieli. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości możliwe jest złożenie wniosku zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części na rzecz wskazanego podmiotu. Pre-pack pozwala na ograniczenie kosztów postępowania, przyspieszenie całej procedury oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia wierzycieli.

Nowelizacja prawa upadłościowego z dnia 30 sierpnia 2020 r. wprowadziła liczne rozwiązania wzmacniające szeroko rozumiany nadzór nad postępowaniem – począwszy od wprowadzenia dodatkowych obwieszczeń i obligatoryjnym zabezpieczeniu majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, aż do aukcji przewidzianej na wypadek złożenia konkurencyjnych wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Korzystanie z usług doradców restrukturyzacyjnych pozwala na przeprowadzenie procedury w sposób zgodny z przepisami oraz interesem klienta.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • sporządzenie wniosku upadłościowego wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży, a także pomoc prawną przy opracowaniu obligatoryjnych, ustawowych elementów wniosku,
 • weryfikację wyceny (oszacowania majątku), której złożenie jest obowiązkiem przy wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa upadłościowego,
 • opracowanie symulacji kosztów, które należałoby ponieść w przypadku likwidacji przedmiotu objętego wnioskiem na zasadach ogólnych – czyli dopuszczalnego dyskonta ceny nabycia,
 • przygotowanie projektu umowy sprzedaży, która po ogłoszeniu upadłości ma zostać zawarta przez syndyka z wybranym nabywcą,
 • reprezentację wierzycieli zabezpieczonych na majątku, którego dotyczy wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży,
 • kontrolę przebiegu aukcji w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku pre-packowego,
 • reprezentację na wszystkich etapach postępowania, w tym zaskarżenie negatywnych decyzji sądu odnośnie do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Kontakt z doradcą