• ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa
 • +48 723 222 275
 • biuro@w2l.pl

About Us Version 2

Home Upadłość i restrukturyzacja konsumencka

Upadłość i restrukturyzacja konsumencka

Separator

Trudności finansowe dotykają w równym stopniu byłych przedsiębiorców, osoby zatrudnione na etacie oraz osoby niezatrudnione, niezdolne do pracy, czy emerytów. Rozwiązaniem problemów ze spłatą długów może być przeprowadzenie tzw. upadłości konsumenckiej. Prawo upadłościowe określa w jaki sposób postępować wobec niewypłacalnego konsumenta, aby uczciwy dłużnik skorzystał z dobrodziejstwa oddłużenia i wrócił do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Przez pewien czas postępowanie upadłościowe wobec konsumentów prowadzone będzie według dwóch różnych reżimów prawnych. Nowelizacja prawa upadłościowego z dnia 30 sierpnia 2020 r. sprawiła, że aktualnie ocena tzw. moralności płatniczej upadłego następuje już po ogłoszeniu upadłości. Przed nowelizacją sąd już na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości sprawdzał, czy wnioskodawca zasługuje – w świetle obowiązujących wówczas przepisów – na możliwość przystąpienia do procedury upadłościowej. Wsparcie profesjonalistów w obydwu przypadkach zwiększa szanse upadłego na szczęśliwy finał postępowania.

Obecnie możliwe jest zawarcie przez osobę fizyczną (która nie jest przedsiębiorcą)  układu z wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli bez ogłaszania upadłości. Takie rozwiązanie przeznaczone jest dla osób posiadających wystarczające zdolności zarobkowe. Konieczne jest bowiem przekonanie sądu, że dłużnik kwalifikuje się do takiej procedury i pokryje koszty jej przeprowadzenia, a wierzycieli – że proponowany układ zostanie wykonany w całości.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • badanie sytuacji finansowej klienta w kontekście możliwości przeprowadzenia postępowania upadłościowego, z uwzględnieniem struktury zadłużenia, sytuacji rodzinnej, zdrowotnej oraz zawodowej,
 • opracowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, łącznie ze wsparciem przy pracy nad wszystkimi załącznikami wymaganymi przez ustawę,
 • wsparcie w toku postępowań egzekucyjnych oraz sądowych prowadzonych przez wydaniem postanowienia w sprawie,
 • analizę czynności dokonywanych przez klienta przed ogłoszeniem upadłości – sprzedaży majątku, darowizn, spłat długów, a także ocenę wpływu tych czynności na przebieg postępowania upadłościowego,
 • reprezentację przed sądem upadłościowym, sędzią-komisarzem, pozasądowymi organami postępowania,
 • badanie dopuszczalności zajęcia przez syndyka części wynagrodzenia upadłego oraz pozostałych składników masy upadłości, a także wnioskowanie o wyłączenie składników majątkowych z masy upadłości,
 • ocenę wyboru sposobu likwidacji masy upadłości dokonanego przez syndyka, a także zaskarżanie czynności syndyka na tym etapie postępowania,
 • weryfikację wycen majątku upadłego, sporządzanych na potrzeby likwidacji masy upadłości,
 • doradztwo odnośnie uznania albo odmowy uznania wierzytelności zamieszczonych na liście przez syndyka, a także zaskarżenie listy w przypadkach przewidzianych w ustawie,
 • kompleksową analizę projektu planu spłat wierzycieli sporządzanego przez syndyka w postępowaniach, gdzie wniosek upadłościowy został złożony po dniu 24 marca 2020 r.,
 • sporządzanie środków zaskarżenia – ze szczególnym uwzględnieniem skarg na czynności syndyka oraz postanowień wydawanych w toku postępowania upadłościowego,
 • analizę sytuacji zawodowej (możliwości zarobkowych) klienta oraz struktury jego zadłużenia w kontekście możliwości przeprowadzenia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu,
 • opracowanie propozycji układowych z uwzględnieniem wartości zadłużenia, zarobków dłużnika, a także sytuacji prawnej poszczególnych wierzycieli,
 • przygotowanie wniosku o zawarcie układu bez ogłaszania upadłości oraz pozostałych załączników wymaganych przez ustawę,
 • reprezentację w toku negocjacji warunków układu z wierzycielami, a także wobec nadzorcy sądowego wyznaczonego przez sąd,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego.

Kontakt z doradcą