• ul. Aleje Jerozolimskie 99 lok. 18, Warszawa
 • +48 723 222 275
 • biuro@w2l.pl

About Us Version 2

Home Obsługa doradców restrukturyzacyjnych

Obsługa doradców restrukturyzacyjnych

Separator

Posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia m.in. do wykonywania funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych, a także nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Efektywne wykonywanie tych funkcji wymaga – oprócz umiejętności potwierdzonych licencją – znajomości specyfiki pracy sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wsparcia podczas czynności dotyczących likwidacji masy upadłości, a także posiadania narzędzi usprawniających sporządzanie dokumentów istotnych dla przebiegu postępowań (jak np. spis wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym).

Zlecenie obsługi postępowań insolwencyjnych doświadczonym doradcom restrukturyzacyjnym gwarantuje przeprowadzenie całego procesu zgodnie z przepisami prawa.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • wykonywanie ustawowych obowiązków pozasądowych organów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych (m.in. publikacje obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, sporządzanie spisów inwentarza, list wierzytelności oraz spisów wierzycieli, planów podziału, zawiadamianie wierzycieli oraz organów egzekucyjnych),
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z czynności syndyka, sprawozdań rachunkowych oraz ostatecznych sprawozdań syndyka,
 • prowadzenie i udostępnianie akt postępowań według obowiązujących przepisów, łącznie z aktami zgłoszeń wierzytelności,
 • wsparcie podczas objęcia majątku upadłego, odbioru dokumentacji, oraz reagowanie na próby niewykonywania przez upadłych obowiązków wynikających z ustawy upadłościowej albo restrukturyzacyjnej,
 • opracowywanie oraz opiniowanie planów restrukturyzacyjnych, propozycji układowych, testu prywatnego inwestora oraz testu prywatnego wierzyciela oraz innych elementów postępowania restrukturyzacyjnego,
 • windykację należności upadłych oraz dłużników,
 • badanie czynności prawnych dokonywanych przez dłużników oraz upadłych przed ogłoszeniem upadłości w świetle możliwości zastosowania przepisów o bezskuteczności czynności prawnych upadłego albo dłużnika,
 • prowadzenie procesu likwidacji masy upadłości – od objęcia majątku upadłego do złożenia spisu zlikwidowanych składników masy upadłości,
 • kompleksową obsługę doradcy restrukturyzacyjnego w toku postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych.

Kontakt z doradcą